Definicje:

 1. Regulamin – zbiór przepisów normujących zasady postępowania społeczności w danej witrynie internetowej oraz usługach z nią powiązanych.

 2. Avatar – grafika identyfikująca Użytkownika, wprowadzona przez Użytkownika zweryfikowanego o wymiarach i rozmiarze ustalonych przez Administratora Forum.

 3. Sygnatura – podpis Użytkownika zweryfikowanego, widoczny pod postem umieszczonym przez użytkownika.

 4. Administrator Forum – podmiot posiadający największe uprawnienia na Forum oraz poza nim w usługach powiązanych z Forum (serwer discord, fanpage, grupa steam). Odpowiada za utrzymanie systemu informatycznego Forum w odpowiednim stanie technicznym.

 5. Moderator Forum – osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku na forum oraz sprawowanie stałego nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników zweryfikowanych.

 6. Użytkownik zweryfikowany – osoba, która zaakceptowała Regulamin Forum oraz ukończyła pełny proces rejestracji konta, tym samym nabywając prawa do wszystkich funkcji, oraz działów Forum.

 7. Użytkownik niezweryfikowany – osoba, która zaakceptowała Regulamin Forum, jednak z różnych powodów nie ukończyła pełnego procesu rejestracji konta. Posiada ograniczone funkcje na forum, może jednak przeglądać wątki oraz działy znajdujące się na Forum, oraz treści wydzielone przez Administratora Forum.

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania forum oraz prawa i obowiązki administracji, oraz użytkowników.
 2. O aktualizacji regulaminu użytkownik może, lecz nie musi zostać powiadomiony przez wiadomość e-mail.
 3. Użytkownik rejestrujący się na forum automatycznie akceptuje postanowienia regulaminu w chwili rejestracji.
 4. Forum przeznaczone jest dla osób, które ukończyły trzynasty rok życia oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych, lub posiadają zgodę prawnego opiekuna.
 5. Ban – stała lub czasowa forma blokady Konta Użytkownika, lub adresu IP konkretnego komputera w sieci Internet nakładana przez Administratora Forum bądź Moderatora Forum za nagminne łamanie Regulaminu Forum.
 6. Ostrzeżenie – kara umowna za jednorazowe naruszenie Regulaminu Forum, nakładana przez Administratora Forum lub Moderatora Forum na czas określony przez osobę nadającą ostrzeżenie.
 7. Kopiowanie, dystrybucja, licencjonowanie, modyfikacja, wyświetlanie publiczne, sprzedaż, wymiana, przekazywanie treści lub danych Forum oraz jego składników bez pisemnej zgody Administratora Forum jest zabronione.
 8. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

Rejestracja w serwisie:

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Każde kolejne multikonto bez wyraźnej zgody Administratora Forum będzie karane banem na czas nieokreślony.

 2. Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta po wysłaniu pisemnej prośby na adres e-mail [email protected] z adresu, do którego przydzielone jest jego Konto Użytkownika, konto zostanie niezwłocznie usunięte w ciągu 7 dni roboczych przez Administratora Forum.

 3. W procesie rejestracji Użytkownik niezweryfikowany proszony jest o:

  • Podanie i potwierdzenie adresu e-mail.
  • Podanie Identyfikatora Użytkownika (loginu).
  • Podanie i potwierdzenie unikalnego hasła dostępu do konta.
  • Wybranie swojej płci.
  • Uzupełnienie opcjonalnych opcji.
 4. Pomyślne ukończenie procesu rejestracji powoduje zmianę statusu Użytkownika na Użytkownika niezweryfikowanego.

 5. Weryfikacja adresu e-mail powoduje zmianę statusu Użytkownika na Użytkownika zweryfikowanego.

 6. Forum umożliwia zmianę hasła dostępu do konta Użytkownika po pierwszym udanym logowaniu.

 7. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

 8. Rejestracja z użyciem tymczasowego adresu e-mail jest zabroniona a konto Użytkownika zarejestrowanego na taki e-mail jest bezwarunkowo banowane na czas nieokreślony.

 9. Użytkownik, dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika zweryfikowanego wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zastrzeżenia Administratora Forum:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Forum, w szczególności celem konserwacji lub aktualizacji.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zweryfikowanym w celu weryfikacji podanych danych kontaktowych – tylko w razie uzasadnionej przyczyny.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcjonalności, wyglądu oraz wprowadzania ulepszeń Forum.

 4. Administrator nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu strony spowodowane awarią serwera lub atakami w niego wymierzonymi.

 5. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie sprzętu lub oprogramowania Użytkownika do wymagań forum.

 6. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem lub polskim prawem działań Użytkowników.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia anonimowej analityki na Forum celem jego ulepszenia oraz podglądu popularności.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania Forum wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwia jego dalsze działanie.

Zasady postów i tematów:

 1. Administrator przypomina o obowiązującym na Forum prawie autorskim.
 2. Użytkownik udostępniający plik wykonalny lub archiwum jest zobowiązany do umieszczenia odnośnika do skanu pliku ze strony https://www.virustotal.com w ciągu 2 godzin od napisania posta.
 3. Administrator zaleca sprawdzenie, przed utworzeniem nowego tematu, czy podobny lub identyczny temat już istnieje na Forum.
 4. Administrator przypomina o stosowaniu zasad ortografii oraz interpunkcji języka polskiego.
 5. Administrator przypomina o stosowaniu zasad „Netykiety”.
 6. Administrator przypomina o dokładności i precyzji podczas opisywania problemów lub pytaniach.
 7. Administrator zakazuje handlu na Forum poza wyznaczonym do tego działem na określonych warunkach.

Postanowienia uzupełniające:

 1. Zabronione jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach prywatnych oraz usługach z Forum powiązanych treści: wulgarnych, nazistowskich, rasistowskich, pornograficznych, uważanych za powszechnie obraźliwe, naruszających dobra osobiste, nakłaniających do agresji, popełnienia przestępstwa lub samobójstwa, propagujących przemoc, a także zabronionych przez polskie prawo: reklam alkoholu, narkotyków lub środków działających podobnie, hazardu, wyrobów tytoniowych, leków na receptę oraz innych zabronionych przez prawo polskie lub międzynarodowe. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi organy ścigania.

 2. Zabronione jest umieszczanie na Koncie Użytkownika odnośników kierujących na inne strony, w szczególności o tematyce wymienionej w punkcie 1.

 3. Użytkownik zweryfikowany ma prawo do umieszczania linków do zewnętrznych stron wobec Forum w działach i miejscach do tego wyznaczonych.

 4. Zabronione są wszelkie działania naruszające dobro oraz prywatność Użytkowników.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie znalezionych luk i błędów Forum oraz usług z nim powiązanych. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić Administratorowi znalezioną lukę. Wykorzystywanie lub niezgłoszenie luki będzie skutkowało banem na czas nieokreślony.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści łamiące Regulamin, lub sprzeczne z prawem polskim.

 7. W przypadku otrzymania zgłoszenia od Podmiotu trzeciego dotyczącego roszczeń względem treści opublikowanych przez Użytkownika ten jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w terminie 7 dni o posiadaniu wymaganych praw autorskich do opublikowanych materiałów.

 8. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń do treści opublikowanych przez Użytkownika zostaną one natychmiastowo usunięte z Forum, a konto Użytkownika zostanie zbanowane na okres 7 dni.

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik naszego Forum ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Forum.

 2. Reklamacje należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected].

 3. Administrator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

 4. Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail podany w reklamacji.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wymagania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień w sprawie reklamacji.

 6. Czas składania wyjaśnień przez użytkownika przedłuża czas rozpatrywania reklamacji.

Postanowienia końcowe:

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Forum działało w sposób ciągły.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Forum.

 3. W sprawie pytań lub uwag prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected].